Akademiki na rok 2020/2021

Przyjmowanie wniosków o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się od 15 czerwca 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2), podania o akademik przyjmowane będą tylko i wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na niniejszej stronie (Menu->Wnioski). Elektroniczny formularz podania o akademik należy wypełnić w terminie od 15 czerwca do 3 lipca 2020 r.

Doktoranci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać również w taki sam sposób (elektroniczny formularz dedykowany dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności) i w takim samym terminie, tj. do 3 lipca 2020 r.

Formularz elektroniczny prosimy wypełniać z należytą uwagą. Prosimy o posługiwanie się tylko i wyłącznie mailem założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl lub imię.nazwisko@doktorant.up.krakow.pl Inne maile nie będą przyjmowane przez system. Każdy doktorant po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza otrzyma automatycznego maila z informacją potwierdzającą złożenie wniosku. Informacje o ewentualnych dalszych krokach związanych z rozpatrywaniem podań będą przesyłane na wskazanego maila. Prosimy o regularne sprawdzanie swojej skrzynki mailowej.

Ważną informacją jest to, iż ubiegając się o miejsce w akademiku, wystarczy wypełnić tylko i wyłącznie formularz elektroniczny. Nie dołącza się żadnych dokumentów potwierdzających dochody.
W podanym terminie wnioski powinni składać doktoranci obecnego II, III i IV roku oraz słuchacze I roku Szkoły Doktorskiej. Doktoranci przyjęci na I rok (2020/2021) do Szkoły Doktorskiej będą mogli składać podania od dnia przyjęcia do Szkoły Doktorskiej (system do przyjmowania wniosków będzie cały czas aktywny).
Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciągu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w domu studenckim. Opłata rezerwacyjna dotyczy tylko i wyłącznie DS. „Za Kolumnami”, DS. „Krakowiak”, DS. „Atol” i DS. „Zaułek”. Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika „Akropol” – prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika „Akropol”. Szczegóły dotyczące wysokości opłaty rezerwacyjnej oraz numer konta do wpłat zostaną podane na niniejszej stronie 3 lipca 2020 r.

Podania o akademik rozpatruje Samorząd Doktorantów, pok. 48 A, ul. Podchorążych 2, e-mail: doktor@up.krakow.pl

Podania o akademik dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rozpatruje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, DS. „Za Kolumnami”, ul. Armii Krajowej 9a/ 16, nr telefonu: 12 662 6670, e-mail: bon@up.krakow.pl

Stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020 (dotyczy osób, które studia doktoranckie rozpoczęły przed rokiem akademickim 2019/2020)

UWAGA: Publikacje w wydawnictwach recenzowanych (punkt A regulaminów), będą oceniane zgodnie z listą czasopism punktowanych MNiSW za rok 2018. Powyższe wynika z tego, że wnioski stypendialne są oceniane na podstawie osiągnięć doktoranta w roku akademickim 2018/2019. Nowa lista czasopism będzie obowiązywała przy ocenie wniosków za rok.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW:

Doktoranci lat II – IV mogą składać wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2019/2020 w terminie od 10 do 30 października 2019 r. Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej (ul. Podchorążych 2, pok. 31c, czynne w poniedziałki oraz od środy do piątku w godz. 10:00 do 14:00), gdyż zachodzi konieczność potwierdzenia tam średniej ocen za poprzedni rok akademicki. Do wniosku doktorant powinien dołączyć sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich za rok akademicki 2018/2019 o którym mowa w § 24 ust. 2 i 3 Regulaminu stypendialnego wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia doktoranta, a także pismeną opinię opiekuna naukowego lub promotora na temat postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. UWAGA(!!!) – sprawozdanie to powinno mieć formę określoną w poniższym „wzorze sprawozdania”. W sprawozdaniu tym, promotor lub opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem proponuje ilość punktów za poszczególne rodzaje aktywności na podstawie § 25 Regulaminu stypendialnego.

Przed złożeniem wniosku prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem (paragrafy 24–26) – TUTAJ
Wniosek w formacie pdf. można pobrać – TUTAJ

Wzór sprawozdania – obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów (doc.). – TUTAJ


STYPENDIUM DOKTORANCKIE Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ:

Doktoranci lat II – IV mogą składać wnioski o stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej na rok akademicki 2019/2020 w terminie od 10 do 30 października 2019 r. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej (ul. Podchorążych 2, pok. 31c, czynne w poniedziałki oraz od środy do piątku w godz. 10:00 do 14:00). Do wniosku doktorant powinien dołączyć sprawozdanie z realizacji prac naukowych i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego lub promotora wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 11 Regulaminu. UWAGA(!!!) – sprawozdanie to powinno mieć formę określoną w poniższym „wzorze sprawozdania”. W sprawozdaniu tym, promotor lub opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem proponuje ilość punktów za poszczególne rodzaje aktywności na podstawie § 1 ust. 11 Regulaminu.

Przed złożeniem wniosku prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem – TUTAJ
Wniosek w formacie pdf. można pobrać – TUTAJ

Wzór sprawozdania – obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium z dotacji projakościowej (doc.). – TUTAJ


STYPENDIUM DOKTORANCKIE:

Doktoranci lat II – IV mogą składać wnioski o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2019/2020 w terminie od 10 do 30 października 2019 r. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej (ul. Podchorążych 2, pok. 31c, czynne w poniedziałki oraz od środy do piątku w godz. 10:00 do 14:00). Do wniosku doktorant powinien dołączyć sprawozdanie z realizacji prac naukowych i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego lub promotora wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 10 Regulaminu. Wymagany jest kolejny komplet dokumentów (tożsamy z tymi, które doktorant będzie składał w przypadku stypendium projakościowego). UWAGA(!!!) – sprawozdanie to powinno mieć formę określoną w poniższym „wzorze sprawozdania”. W sprawozdaniu tym, promotor lub opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem proponuje ilość punktów za poszczególne rodzaje aktywności na podstawie § 1 ust. 10 Regulaminu.

Przed złożeniem wniosku prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem – TUTAJ

Wniosek w formacie pdf. można pobrać – TUTAJ

Wzór sprawozdania – obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium doktoranckie (doc.). – TUTAJ

Szczegółowe informacje na temat stypendiów dla doktorantów, w tym na temat procedury składania wniosków można uzyskać w Biurze Spraw Studenckich, pok. 15, ul. Podchorążych 2, tel.: 12 662 60 40, e-mail: stypendia@up.krakow.pl. Biuro Szkoły Doktorskiej tylko i wyłącznie przyjmuje wyżej wymienione trzy rodzaje wniosków – procedurę merytoryczną i formalną nadal prowadzi Biuro Spraw Studenckich.