Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci

ze względu na problemy lokalowe prosimy o pozostawienie podań na portierni w głównym budynku UP, przy ulicy Podchorążych 2.
Prosimy o umieszczenie podania w kopercie i zaadresowanie go do Samorządu Doktorantów, mgr inż. Magdaleny Krupskiej lub mgr Kingi Kraski.

Termin składania podań mija 30 września 2016 roku.

W razie problemów można kontaktowć się telefonicznie pod numerem tel. +48 51126 11 40 lub mailowo doktor@up.krakow.pl

Doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz doktoranci lat starszych, którzy nie złożyli podania o akademik w pierwszym terminie, mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zakwaterowania w Domu Studenckim w roku akademickim 2016/2017 w drugim terminie. W tym celu powinni w terminie od 19 do 30 września 2016 r. złożyć stosowne podanie wraz z uzasadnieniem. Podania należy składać w biurze Samorządu Doktorantów, pok. 48 B,  ul. Podchorążych 2 (tel: 12 662 6118), od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody.

Wzór podania znajduje się na stronie pomocy materialnej: http://www.stypendia.up.krakow.pl/stypendia_dok/

Doktoranci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostępne na stronie:www.bon.up.krakow.pl

Informujemy jednocześnie, że terminy składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej, stypendium doktoranckie (klasyczne) oraz stypendium socjalne, zostaną ustalone i podane do wiadomości w drugiej połowie września 2016 r. Terminy składania tych wniosków zostaną wyznaczone na przełom września i października. Wtedy udostępnione zostaną również aktualne regulaminy stypendialne obowiązujące w roku akademickim 2016/2017.

Osoby, które uzyskają prawo do zakwaterowania, na podstawie listy ogłoszonej na stronie Samorządu Doktorantów w dniu 4 lipca 2016 r., są zobowiązane, w ciągu 14 dni, tj. najpóźniej do dnia 18 lipca 2016 r., do dokonania wpłaty na konto Uczelni opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości 405 zł. Opłata ta, zaliczona będzie na poczet opłaty za miejsce w akademiku za miesiac październik. W przypadku  braku zarejestrowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada i doktorant będzie musiał ponownie składać wniosek o akademik.

Szczegóły dotyczace opłaty rezerwacyjnej opisane są w § 3 Decyzji Prorektora ds. Studenckich.

Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorązych 2, 30-084 Kraków),

nr konta w Banku PKO BP: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272

kwota: 405 zł

tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna DR za DS. NAZWA AKADEMIKA + imię i nazwisko doktoranta