Stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020 (dotyczy osób, które studia doktoranckie rozpoczęły przed rokiem akademickim 2019/2020)

UWAGA: Publikacje w wydawnictwach recenzowanych (punkt A regulaminów), będą oceniane zgodnie z listą czasopism punktowanych MNiSW za rok 2018. Powyższe wynika z tego, że wnioski stypendialne są oceniane na podstawie osiągnięć doktoranta w roku akademickim 2018/2019. Nowa lista czasopism będzie obowiązywała przy ocenie wniosków za rok.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW:

Doktoranci lat II – IV mogą składać wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2019/2020 w terminie od 10 do 30 października 2019 r. Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej (ul. Podchorążych 2, pok. 31c, czynne w poniedziałki oraz od środy do piątku w godz. 10:00 do 14:00), gdyż zachodzi konieczność potwierdzenia tam średniej ocen za poprzedni rok akademicki. Do wniosku doktorant powinien dołączyć sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich za rok akademicki 2018/2019 o którym mowa w § 24 ust. 2 i 3 Regulaminu stypendialnego wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia doktoranta, a także pismeną opinię opiekuna naukowego lub promotora na temat postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. UWAGA(!!!) – sprawozdanie to powinno mieć formę określoną w poniższym „wzorze sprawozdania”. W sprawozdaniu tym, promotor lub opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem proponuje ilość punktów za poszczególne rodzaje aktywności na podstawie § 25 Regulaminu stypendialnego.

Przed złożeniem wniosku prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem (paragrafy 24–26) – TUTAJ
Wniosek w formacie pdf. można pobrać – TUTAJ

Wzór sprawozdania – obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów (doc.). – TUTAJ


STYPENDIUM DOKTORANCKIE Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ:

Doktoranci lat II – IV mogą składać wnioski o stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej na rok akademicki 2019/2020 w terminie od 10 do 30 października 2019 r. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej (ul. Podchorążych 2, pok. 31c, czynne w poniedziałki oraz od środy do piątku w godz. 10:00 do 14:00). Do wniosku doktorant powinien dołączyć sprawozdanie z realizacji prac naukowych i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego lub promotora wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 11 Regulaminu. UWAGA(!!!) – sprawozdanie to powinno mieć formę określoną w poniższym „wzorze sprawozdania”. W sprawozdaniu tym, promotor lub opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem proponuje ilość punktów za poszczególne rodzaje aktywności na podstawie § 1 ust. 11 Regulaminu.

Przed złożeniem wniosku prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem – TUTAJ
Wniosek w formacie pdf. można pobrać – TUTAJ

Wzór sprawozdania – obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium z dotacji projakościowej (doc.). – TUTAJ


STYPENDIUM DOKTORANCKIE:

Doktoranci lat II – IV mogą składać wnioski o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2019/2020 w terminie od 10 do 30 października 2019 r. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej (ul. Podchorążych 2, pok. 31c, czynne w poniedziałki oraz od środy do piątku w godz. 10:00 do 14:00). Do wniosku doktorant powinien dołączyć sprawozdanie z realizacji prac naukowych i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego lub promotora wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 10 Regulaminu. Wymagany jest kolejny komplet dokumentów (tożsamy z tymi, które doktorant będzie składał w przypadku stypendium projakościowego). UWAGA(!!!) – sprawozdanie to powinno mieć formę określoną w poniższym „wzorze sprawozdania”. W sprawozdaniu tym, promotor lub opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem proponuje ilość punktów za poszczególne rodzaje aktywności na podstawie § 1 ust. 10 Regulaminu.

Przed złożeniem wniosku prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem – TUTAJ

Wniosek w formacie pdf. można pobrać – TUTAJ

Wzór sprawozdania – obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium doktoranckie (doc.). – TUTAJ

Szczegółowe informacje na temat stypendiów dla doktorantów, w tym na temat procedury składania wniosków można uzyskać w Biurze Spraw Studenckich, pok. 15, ul. Podchorążych 2, tel.: 12 662 60 40, e-mail: stypendia@up.krakow.pl. Biuro Szkoły Doktorskiej tylko i wyłącznie przyjmuje wyżej wymienione trzy rodzaje wniosków – procedurę merytoryczną i formalną nadal prowadzi Biuro Spraw Studenckich.

Informacja dotycząca akademików i pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020

Doktoranci, którzy zostali przyjęci do Szkoły Doktorskiej oraz doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i nie złożyli podania o akademik w pierwszym terminie, mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zakwaterowania w Domu Studenckim w roku akademickim 2019/2020 w drugim terminie. Podania należy składać na dzienniku podawczym w Kancelarii Uczelni,  ul. Podchorążych 2, w terminie od 2 do 20 września 2019 r., w godzinach od 7:30 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Podanie powinno być włożone do teczki lub koperty A4. Teczkę lub kopertę należy podpisać: „Samorząd Doktorantów. Podanie o akademik”.
Ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody.

Formularz podania o akademik:  TUTAJ

Doktoranci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostępne na stronie: www.bon.up.krakow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące domów studenckich dostępne są TUTAJ.

Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, informujemy, że terminy składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej oraz stypendium doktoranckie (klasyczne), zostaną ustalone i podane do wiadomości w drugiej połowie września 2019 r. Terminy składania tych wniosków zostaną wyznaczone na październik. Również w drugiej połowie września zostaną udostępnione zaktualizowane formularze wniosków o te trzy rodzaje stypendiów. Informujemy, że przy ubieganiu się o wyżej wymienione stypendia, będą obowiązywały takie same kryteria, jak w roku akademickim 2018/2019 (regulaminy dostępne są w menu nawigacyjnym niniejszej strony).

STYPENDIUM SOCJALNE:

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą składać wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020 w terminie od 2 września do 10 października 2019 r., w tym w trzy soboty: 14, 21 i 28 września. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00. UWAGA: Od roku akademickiego 2019/2020 doktorantów obowiązuje taki sam regulamin stypendialny, jak studentów, a przepisy obowiązujące studentów stosuje się „odpowiednio” do doktorantów – dlatego wszystkie poniższe dokumenty są ujednolicone i wszędzie tam gdzie jest sformułowanie „student” należy je odnosić również do doktorantów.

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce „Regulamin”. Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. „Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu doktoranta”.

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Ważna informacja uzupełniająca dla doktorantów ubiegających się o stypendium socjalne znajduje się TUTAJ.

Doktoranci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą składać wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020 w terminie od 2 września do 10 października 2019 r.Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.16, ul. Armii Krajowej 9a, DS. „Za Kolumnami”, tel: 12 662 6670) w dni robocze, w godz. 10:00 do 14:00.

STYPENDIUM MINISTRA:

Doktorantów, którzy będą zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców w roku akademickim 2019/2020, prosimy o zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (TUTAJ) oraz informacją na temat stypendium ministra udostępnioną na Portalu Ministerstwa (TUTAJ). Pełniejsze informacje na temat stypendium ministra, w tym termin składania wniosków, zostaną zakomunikowane w drugiej połowie września 2019 r.